Публічна оферта

Публічна оферта Про надання добровільної благодійної пожертви

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://school.ugi.edu.ua/ (далі – Сайт), далі іменовані «Неприбуткова організація», та є офіційною і публічною пропозицією Приватного ліцею «Академія мудрості», далі іменується «Заклад», в особі директора Толбас Аліни Вікторівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет та істотні умови якого вказані нижчих:
1. Терміни та визначення:
Акцепт – повне й безумовне прийняття публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу з допомогою платіжних форм і засобів розміщених на сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Закладу через установи банків. Моментом акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Закладу.
Платіж – добровільна благодійна пожертва.
Добровільна благодійна пожертва – здійснення Благодійником грошового переказу для Досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Закладу відповідно до Договору та Закону України «Про освіту» .
2. Предмет договору:
Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Закладу грошових коштів для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Закладу.
Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повну мірою усвідомлює предмет Договору та мету збору пожертвує.
Договір укладається шляхом безумовно та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.
Благодійник і Заклад погоджується, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без Підписання письмовий примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватись умов Договору.
Договір розміщено на сайті https://school.ugi.edu.ua/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особин, що звертається до Закладу.
Благодійник НЕ може запропонувати свої умови Договору.
3. Права і обов’язки сторін:
Заклад має право:
– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Закладу відповідно до Договору та Закону України «Про освіту».
– За проханням Благодійника надавати звіт про отриманий добровільну благодійну пожертву та її використання.
Благодійник має право:
– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Закладу у спосіб зазначеним у Договорі;
4. Місце проведення збору коштів:
Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.
5. Термін збору коштів:
Збір добровільних благодійних пожертвує триває до моменту ліквідації Закладу, якщо інший термін НЕ буде визначений Закладом.
7. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахування пожертвування несе Благодійник.
8. Інші умови
Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.
Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.
Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні пожертви.
З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» та на виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.
До відносин між Благодійником і Закладом застосовуються положення українського законодавства.